مهدی اسماعیل زاده

مهدی اسماعیل زاده

مدیر عامل – هم بنیانگذار

مدیر عامل و هم بنیانگذار دماجت

هم بنیانگذار گروه مالی آرادفین

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران