لیست قیمت انواع شیرآلات چدنی در نمایندگی دماجت

انواع مختلفی از شیرآلات چدنی، نظیر شیر کشویی، شیر یکطرفه(خودکار)، شیر صافی، شیر سوزنی(سوپاپی)، شیر تخلیه هوا، شیر پروانه ای، شیر انتهای خط(هندلی) و اتصال قابل پیاده کردن در مرجع تخصصی دماجت ارائه می شود. در هنگام خرید شیرآلات چدنی، حتماً باید به محدوه فشار مجاز، سایز مناسب، کاربری پروژه و … توجه داشت. دماجت، معتبرترین نمایندگی و عاملیت فروش انواع شیرآلات چدنی، آماده ارائه مناسب ترین محصول به شما می باشد . در صورت نیاز به مشاوره و یا صدور پیش‌فاکتور، مشتاق گفتگو با شما هستیم.

نمایندگی فروش شیر چدنی

لیست قیمت شیرآلات چدنی در مرجع تخصصی دماجت

لیست قیمت شیر کشویی (دروازه ای)

ردیفنوع شیر کشوییسایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱زبانه فلزی ( PN10 )۱/۲ ۱۴۰۳،۶۱۰،۰۰۰
۲زبانه فلزی ( PN10 )۲۵۰۳،۷۶۰،۰۰۰
۳زبانه فلزی ( PN10 )۱/۲ ۲۶۵۴،۰۵۰،۰۰۰
۴زبانه فلزی ( PN10 )۳۸۰۵،۲۵۰،۰۰۰
۵زبانه فلزی ( PN10 )۴۱۰۰۶،۰۶۰،۰۰۰
۶زبانه فلزی ( PN10 )۵۱۲۵۸،۸۰۰،۰۰۰
۷زبانه فلزی ( PN10 )۶۱۵۰۱۰،۰۴۰،۰۰۰
۸زبانه فلزی ( PN10 )۸۲۰۰۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۹زبانه فلزی ( PN10 )۱۰۲۵۰۲۴،۵۰۰،۰۰۰
۱۰زبانه فلزی ( PN10 )۱۲۳۰۰۲۹،۱۰۰،۰۰۰
۱۱زبانه فلزی ( PN10 )۱۴۳۵۰۴۰،۱۰۰،۰۰۰
۱۲زبانه فلزی ( PN10 )۱۶۴۰۰۴۸،۸۰۰،۰۰۰
۱۳زبانه فلزی ( PN16 )۱/۲ ۱۴۰۳،۶۱۰،۰۰۰
۱۴زبانه فلزی ( PN16 )۲۵۰۴،۱۰۰،۰۰۰
۱۵زبانه فلزی ( PN16 )۱/۲ ۲۶۵۴،۴۰۰،۰۰۰
۱۶زبانه فلزی ( PN16 )۳۸۰۵،۵۰۰،۰۰۰
۱۷زبانه فلزی ( PN16 )۴۱۰۰۶،۵۰۰،۰۰۰
۱۸زبانه فلزی ( PN16 )۵۱۲۵۹،۲۰۰،۰۰۰
۱۹زبانه فلزی ( PN16 )۶۱۵۰۱۱،۰۶۰،۰۰۰
۲۰زبانه فلزی ( PN16 )۸۲۰۰۱۵،۷۸۰،۰۰۰
۲۱زبانه فلزی ( PN16 )۱۰۲۵۰۲۵،۸۰۰،۰۰۰
۲۲زبانه فلزی ( PN16 )۱۲۳۰۰۳۱،۶۰۰،۰۰۰
۲۳زبانه فلزی ( PN16 )۱۴۳۵۰۴۷،۴۰۰،۰۰۰
۲۴زبانه فلزی ( PN16 )۱۶۴۰۰۵۵،۶۰۰،۰۰۰
۲۵زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۲۵۰۱،۷۶۵،۰۰۰
۲۶زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۱/۲ ۲۶۵۲،۱۴۰،۰۰۰
۲۷زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۳۸۰۲،۷۰۰،۰۰۰
۲۸زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۴۱۰۰۳،۴۱۰،۰۰۰
۲۹زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۵۱۲۵۴،۷۶۰،۰۰۰
۳۰زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۶۱۵۰۵،۸۰۰،۰۰۰
۳۱زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۸۲۰۰۸،۸۰۰،۰۰۰
۳۲زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۱۰۲۵۰۱۴،۹۰۰،۰۰۰
۳۳زبانه لاستیکی (PN10 & PN16)۱۲۳۰۰۲۰،۸۰۰،۰۰۰
۳۴محور صعودی ( PN16 )۲۵۰۴،۷۰۰،۰۰۰
۳۵محور صعودی ( PN16 )۱/۲ ۲۶۵۴،۹۵۰،۰۰۰
۳۶محور صعودی ( PN16 )۳۸۰۶،۲۰۰،۰۰۰
۳۷محور صعودی ( PN16 )۴۱۰۰۷،۲۰۰،۰۰۰
۳۸محور صعودی ( PN16 )۵۱۲۵۹،۸۰۰،۰۰۰
۳۹محور صعودی ( PN16 )۶۱۵۰۱۲،۵۰۰،۰۰۰
۴۰محور صعودی ( PN16 )۸۲۰۰۱۶،۹۰۰،۰۰۰

لیست قیمت شیر یکطرفه (خودکار)

ردیفنوع شیر یکطرفه (PN16)سایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱دریچه ای۱/۲ ۱۴۰۱،۸۹۰،۰۰۰
۲دریچه ای۲۵۰۲،۰۰۰،۰۰۰
۳دریچه ای۱/۲ ۲۶۵۲،۴۰۰،۰۰۰
۴دریچه ای۳۸۰۲،۸۰۰،۰۰۰
۵دریچه ای۴۱۰۰۳،۷۲۰،۰۰۰
۶دریچه ای۵۱۲۵۵،۱۰۰،۰۰۰
۷دریچه ای۶۱۵۰۷،۰۱۰،۰۰۰
۸دریچه ای۸۲۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۹دریچه ای۱۰۲۵۰۲۰،۶۶۰،۰۰۰
۱۰دریچه ای۱۲۳۰۰۲۴،۱۰۰،۰۰۰
۱۱سوپاپی ۹۰ درجه ۱۲۵۲،۱۰۰،۰۰۰
۱۲سوپاپی ۹۰ درجه۱/۴ ۱۳۲۲،۶۰۰،۰۰۰
۱۳سوپاپی ۹۰ درجه۱/۲ ۱۴۰۲،۷۰۰،۰۰۰
۱۴سوپاپی ۹۰ درجه۲۵۰۳،۳۰۰،۰۰۰
۱۵سوپاپی ۹۰ درجه۱/۲ ۲۶۵۴،۵۶۰،۰۰۰
۱۶سوپاپی ۹۰ درجه۳۸۰۵،۸۰۰،۰۰۰
۱۷سوپاپی ۹۰ درجه۴۱۰۰۸،۳۰۰،۰۰۰
۱۸سوپاپی ۹۰ درجه۵۱۲۵۱۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۹سوپاپی ۹۰ درجه۶۱۵۰۱۴،۷۰۰،۰۰۰
۲۰سوپاپی ۹۰ درجه۸۲۰۰۲۲،۶۰۰،۰۰۰
۲۱سوپاپی ۱۸۰ درجه۱/۲ ۱۵۱،۹۰۰،۰۰۰
۲۲سوپاپی ۱۸۰ درجه۳/۴۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰
۲۳سوپاپی ۱۸۰ درجه۱/۴ ۱۳۲۲،۱۰۰،۰۰۰
۲۴سوپاپی ۱۸۰ درجه۱/۲ ۱۴۰۲،۶۰۰،۰۰۰
۲۵سوپاپی ۱۸۰ درجه۱/۲ ۱۴۰۲،۷۰۰،۰۰۰
۲۶سوپاپی ۱۸۰ درجه۲۵۰۳،۳۰۰،۰۰۰
۲۷سوپاپی ۱۸۰ درجه۱/۲ ۲۶۵۴،۵۶۰،۰۰۰
۲۸سوپاپی ۱۸۰ درجه۳۸۰۵،۸۰۰،۰۰۰
۲۹سوپاپی ۱۸۰ درجه۴۱۰۰۸،۳۰۰،۰۰۰
۳۰سوپاپی ۱۸۰ درجه۵۱۲۵۱۱،۵۰۰،۰۰۰
۳۱سوپاپی ۱۸۰ درجه۶۱۵۰۱۴،۷۰۰،۰۰۰
۳۲سوپاپی ۱۸۰ درجه۸۲۰۰۲۲،۶۰۰،۰۰۰
۳۳سوپاپی ۱۸۰ درجه۱۰۲۵۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰
۳۴سوپاپی ۱۸۰ درجه۱۲۳۰۰۵۰،۳۰۰،۰۰۰
۳۵وزنه ای۳۸۰قیمت روز
۳۶وزنه ای۴۱۰۰قیمت روز
۳۷وزنه ای۵۱۲۵قیمت روز
۳۸وزنه ای۶۱۵۰قیمت روز
۳۹وزنه ای۸۲۰۰قیمت روز
۴۰وزنه ای۱۰۲۵۰قیمت روز
۴۱وزنه ای۱۲۳۰۰قیمت روز

لیست قیمت شیر سوزنی (سوپاپی)

ردیفنوع شیر سوزنیسایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱زبانه استیل ۹۰ درجه ۱/۲۱۵۱،۹۰۰،۰۰۰
۲زبانه استیل ۹۰ درجه۳/۴۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰
۳زبانه استیل ۹۰ درجه۱۲۵۲،۱۰۰،۰۰۰
۴زبانه استیل ۹۰ درجه۱/۴ ۱۳۲۲،۶۰۰،۰۰۰
۵زبانه استیل ۹۰ درجه۱/۲ ۱۴۰۲،۷۰۰،۰۰۰
۶زبانه استیل ۹۰ درجه۲۵۰۳،۳۰۰،۰۰۰
۷زبانه استیل ۹۰ درجه۱/۲ ۲۶۵۴،۵۶۰،۰۰۰
۸زبانه استیل ۹۰ درجه۳۸۰۵،۸۰۰،۰۰۰
۹زبانه استیل ۹۰ درجه۴۱۰۰۸،۳۰۰،۰۰۰
۱۰زبانه استیل ۹۰ درجه۵۱۲۵۱۱،۵۰۰،۰۰۰
۱۱زبانه استیل ۹۰ درجه۶۱۵۰۱۴،۷۰۰،۰۰۰
۱۲زبانه استیل ۹۰ درجه۸۲۰۰۲۲،۶۰۰،۰۰۰
۱۳زبانه استیل ۹۰ درجه۱۰۲۵۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰
۱۴زبانه استیل ۹۰ درجه۱۲۳۰۰۵۰،۳۰۰،۰۰۰
۱۵زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱/۲۱۵۱،۷۰۰،۰۰۰
۱۶زبانه استیل ۱۸۰ درجه۳/۴۲۰۱،۹۰۰،۰۰۰
۱۷زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۸زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱/۴ ۱۳۲۲،۴۰۰،۰۰۰
۱۹زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱/۲ ۱۴۰۲،۵۰۰،۰۰۰
۲۰زبانه استیل ۱۸۰ درجه۲۵۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۲۱زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱/۲ ۲۶۵۴،۴۴۰،۰۰۰
۲۲زبانه استیل ۱۸۰ درجه۳۸۰۵،۵۰۰،۰۰۰
۲۳زبانه استیل ۱۸۰ درجه۴۱۰۰۸،۱۰۰،۰۰۰
۲۴زبانه استیل ۱۸۰ درجه۵۱۲۵۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲۵زبانه استیل ۱۸۰ درجه۶۱۵۰۱۴،۲۰۰،۰۰۰
۲۶زبانه استیل ۱۸۰ درجه۸۲۰۰۲۲،۲۰۰،۰۰۰
۲۷زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱۰۲۵۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰
۲۸زبانه استیل ۱۸۰ درجه۱۲۳۰۰۴۹،۱۰۰،۰۰۰

لیست قیمت اتصال قابل پیاده کردن

ردیفاستاندارد سایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱PN10۲۵۰۱،۶۰۰،۰۰۰
۲PN10۱/۲ ۲۶۵۱،۹۰۰،۰۰۰
۳PN10۳۸۰۲،۶۰۰،۰۰۰
۴PN10۴۱۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰
۵PN10۵۱۲۵۳،۶۰۰،۰۰۰
۶PN10۶۱۵۰۴،۵۰۰،۰۰۰
۷PN10۸۲۰۰۵،۵۰۰،۰۰۰
۸PN10۱۰۲۵۰۸،۳۰۰،۰۰۰
۹PN10۱۲۳۰۰۱۲،۲۰۰،۰۰۰
۱۰PN10۱۴۳۵۰۱۵،۷۰۰،۰۰۰
۱۱PN10۱۶۴۰۰۱۸،۵۰۰،۰۰۰
۱۲PN10۱۸۴۵۰قیمت روز
۱۳PN10۲۰۵۰۰قیمت روز
۱۴PN10۲۴۶۰۰قیمت روز
۱۵PN16۸۲۰۰۶،۱۰۰،۰۰۰
۱۶PN16۱۰۲۵۰۹،۳۰۰،۰۰۰
۱۷PN16۱۲۳۰۰۱۳،۵۰۰،۰۰۰
۱۸PN16۱۴۳۵۰۱۶،۵۰۰،۰۰۰
۱۹PN16۱۶۴۰۰۲۱،۰۰۰،۰۰۰
۲۰PN16۱۸۴۵۰قیمت روز
۲۱PN16۲۰۵۰۰قیمت روز
۲۲PN16۲۴۶۰۰قیمت روز

لیست قیمت شیر پروانه ای

ردیفنوع شیر پروانه ایسایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱ویفری اهرم دار۲۵۰۱،۰۱۸،۰۰۰
۲ویفری اهرم دار۱/۲ ۲۶۵۱،۱۸۰،۰۰۰
۳ویفری اهرم دار۳۸۰۱،۴۲۰،۰۰۰
۴ویفری اهرم دار۴۱۰۰۱،۴۸۰،۰۰۰
۵ویفری اهرم دار۵۱۲۵۱،۹۰۰،۰۰۰
۶ویفری اهرم دار۶۱۵۰۲،۵۶۰،۰۰۰
۷ویفری اهرم دار۸۲۰۰۳،۴۰۰،۰۰۰
۸گیربکسی۲۵۰۲،۸۱۰،۰۰۰
۹گیربکسی۱/۲ ۲۶۵۲،۹۶۰،۰۰۰
۱۰گیربکسی۳۸۰۳،۲۰۰،۰۰۰
۱۱گیربکسی۴۱۰۰۳،۴۰۰،۰۰۰
۱۲گیربکسی۵۱۲۵۳،۷۰۰،۰۰۰
۱۳گیربکسی۶۱۵۰۴،۰۸۰،۰۰۰
۱۴گیربکسی۸۲۰۰۴۵،۷۰۰،۰۰۰

لیست قیمت شیر صافی Y شکل

ردیفسایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱۱/۲ ۱۴۰۱،۳۵۰،۰۰۰
۲۲۵۰۱،۶۵۰،۰۰۰
۳۱/۲ ۲۶۵۲،۱۲۰،۰۰۰
۴۳۸۰۲،۴۰۰،۰۰۰
۵۴۱۰۰۳،۳۶۰،۰۰۰
۶۵۱۲۵۴،۴۳۰،۰۰۰
۷۶۱۵۰۶،۶۳۰،۰۰۰
۸۸۲۰۰۱۱،۲۰۰،۰۰۰
۹۱۰۲۵۰۱۶،۸۸۰،۰۰۰
۱۰۱۲۳۰۰۲۴،۶۰۰،۰۰۰

لیست قیمت شیر تخلیه هوا (شیر هوا)

ردیفنوع شیر تخلیه هوا سایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱تک روزنه (PN16)۲۵۰۲،۱۰۰،۰۰۰
۲تک روزنه (PN16)۱/۲ ۲۶۵۲،۳۰۰،۰۰۰
۳تک روزنه (PN16)۳۸۰۲،۵۰۰،۰۰۰
۴تک روزنه (PN16)۴۱۰۰۲،۸۰۰،۰۰۰
۵دو روزنه (PN16)۲۵۰۲،۷۰۰،۰۰۰
۶دو روزنه (PN16)۱/۲ ۲۶۵۲،۷۵۰،۰۰۰
۷دو روزنه (PN16)۳۸۰۲،۸۰۰،۰۰۰
۸دو روزنه (PN16)۴۱۰۰۳،۴۰۰،۰۰۰

لیست قیمت شیر انتهای خط (هندلی)

ردیفسایز به اینچ (inch)سایز به میلیمتر (mm)قیمت (تومان)
۱۳۸۰۹۱۰،۰۰۰
۲۴۱۰۰۱،۲۰۰،۰۰۰
۳۶۱۵۰۱،۹۰۰،۰۰۰
۴۸۲۰۰۲،۱۶۰،۰۰۰

قیمت شیرآلات چدنی، با توجه به نوسانات قیمت ارز و میزان خرید، می تواند متفاوت باشد. برای اطلاع از قیمت های دقیق و اطلاع از تخفیف های ویژه، با ما تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول

تمامی شیرآلات چدنی در مرجع تخصصی دماجت، دارای ۵ سال گارانتی بی قید و شرط است. همچنین تمامی شیرآلات چدنی، دارای استاندارد ملی ایران می باشد و از موادی با بالاترین کیفیت ساخته می شوند.

مرجع تخصصی دماجت، ۲۰ سال خدمات پس از فروش برای محصولاتش ارائه می‌دهد. در صورت نیاز به خدمات پس از فروش، پس از ثبت درخواست خدمات، ظرف ۴۸ الی ۷۲ ساعت متخصصان این مجموعه در محل پروژه حاضر خواهند شد.

دماجت مرجع تخصصی تاسیسات، با هدف حذف کامل واسطه‌ها و رساندن مستقیم محصول از کارخانه به مصرف‌‌کننده، همواره تلاش می‌کند تا رقابتی ترین قیمت را برای با کیفیت ترین محصولات، در اختیار مشتریان قرار دهد.

 

برای اطمینان حاصل کردن از نوع شیرآلات چدنی و سایز آن ها، با کارشناسان دماجت ارتباط حاصل فرمایید. ما مشتاق گفتگو برای حل مشکل شما هستیم. 

مشاوره تخصصی رایگان برای انتخاب بهترین محصول

هزینه ی ارسال می تواند بر اساس میزان سفارش شما، کاملا متفاوت باشد. اگر ارزش سفارشی شما، بالای ۵۰ تومان باشد، هزینه ی ارسال کاملا رایگان است و توسط دماجت، پرداخت می شود. در غیر این صورت، هزینه ی ارسال کالا از درب کارخانه تا محل پروژه، با مشتریان است.

شیرآلات چدنی، از قبل ساخته شده و آماده تحویل می باشند. زمان تحویل شیرآلات چدنی بسته به نوع آن و تعداد محصول سفارش، می تواند کمی متغیر می باشد. برای اطلاع از زمان دقیق تحویل محصول متناسب با پروژه ی خود، با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

برای ثبت درخواست خود، می توانید از صفحه درخواست سفارش استفاده نمایید و سفارش خود را به صورت آنلاین برای ما ثبت کنید و پیش فاکتور خود را دریافت کنید. همچنین می توانید درخواست خود را از طریق تماس با کارشناسان فروش ما، به صورت تلفنی ثبت نمایید.

برای کسب اطلاعات فنی و مشاوره ی تخصصی، با کارشناسان فنی ما تماس حاصل فرمایید. باعث افتخار ما است که شما را در انتخاب بهترین محصول، متناسب با نیازهایتان راهنمایی کنیم. 

تا پیش از ثبت قرارداد و واریز وجه، امکان لغو سفارش وجود دارد. لازم به ذکر است پس از واریز وجه، سفارش ثبت شده و لغو سفارش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مشاوره ی رایگان برای اطلاعات بیشتر ...

اطلاعات خود را وارد کنید. متخصصان ما در اسرع وقت، با شما تماس خواهند گرفت!

با ما تماس بگیرید

تلگرام پیام دهید

واتساپ پیام دهید

راهنمای کامل خرید چیلر مناسب

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *